تجربیات شرکت نقش یادگار کارآفرین در تامین پروژه های بزرگ