آشنایی با انواع سطوح (پرداخت) سرامیک پرسلان

به منظور تقسیم بندی سرامیکهای پرسلان از نظر نوع پرداخت سطح باید از سه شاخص استفاده کرد. شاخص اول مربوط به لعابدار و یا بدون لعاب بودن سطح سرامیک است. از این نظر سرامیکهای پرسلان یا لعابدارند و یا بدون لعاب. شاخص دوم مربوط به مات و یا پولیش بودن سطح سرامیک است. شاخص سوم نیز به صافی سطح سرامیک مربوط است. از این نظر سطح سرامیک یا کاملاً صاف و نرم است که به آن Soft می گویند و یا دارای بافت برجسته است که به آن Structure می گویند.

سرامیکهای پرسلان در مرحله اول بیرون آمدن از کوره، سطح زبری دارند. این نوع سرامیک را سرامیک مات می نامند. با هدف ایجاد درخشندگی، روی سرامیکهای مات، عملیات پولیش کاری صورت می گیرد. بسته به نوع عملیات پولیش کاری، سرامیکهای پرسلان سوپر پولیش، پولیش و سِمی پولیش بدست می آید.

سرامیکها می توانند بدون لعاب و یا لعابدار باشند. در فرایند تولید می توان با اضافه کردن یک لایه بسیار نازک از لعاب به سطح سرامیک، سرامیک لعابدار تولید کرد. همچنین سرامیکهای پرسلان هم می توانند دارای سطحی صاف و نرم باشند و هم می توانند دارای سطح بافت برجسته باشند.

بنابراین در مجموع می توان گفت که سرامیکهای پرسلان از نظر نوع پرداخت سطح به هشت گروه تقسیم می شوند که عبارتند از:

  • سرامیکهای پرسلان بدون لعاب مات سافت
  • سرامیکهای پرسلان بدون لعاب مات استراکچر
  • سرامیکهای پرسلان بدون لعاب پولیش سافت
  • سرامیکهای پرسلان بدون لعاب پولیش استراکچر
  • سرامیکهای پرسلان لعابدار مات سافت
  • سرامیکهای پرسلان لعابدار مات استراکچر
  • سرامیکهای پرسلان لعابدار پولیش سافت
  • سرامیکهای پرسلان لعابدار پولیش استراکچر